Bruulsema en Bruursema Genealogie!

Print Voeg bladwijzer toe

Alle Media


Treffers 1 t/m 41 van 41     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
2
Albert Bruulsema in uniform
Albert Bruulsema in uniform
 
3
Albert Hofman en Lammigje Oost
Albert Hofman en Lammigje Oost
 
4
Beiler verzetsman handelde uit overtuiging
Beiler verzetsman handelde uit overtuiging
 
5
Doopaangifte Aafke
Doopaangifte Aafke
 
6
Eindelijk een monument voor gefusilleerde verzetsmensen
Eindelijk een monument voor gefusilleerde verzetsmensen
 
7
Fam. Jan Bruursema
Fam. Jan Bruursema
 
8
Familie Albert Bruulsema en Klaske Weima met kinderen
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
9
Familie foto Willem Bruulsema en Hilligje Hadders met kinderen, kleinkinderen en aanhang
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
10
Geboorte en Overlijdens registratie uit Drents Archief
Geboorte en Overlijdens registratie uit Drents Archief
Eigenaar/Bron: Drents Archief
 
11
Geboorteaangifte van Clasine Bruilsema
Geboorteaangifte van Clasine Bruilsema
 
12
Geboorteaangifte van Derk Derks Bruilsema
Geboorteaangifte van Derk Derks Bruilsema
Op heden den dertienden april achtienhonderd en vijfendertig des middags om twaalf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen, Wethouder der Stad Groningen Speciaal belast met de functie van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen :Johan Marius BuschAdamani oud vierentwintig jaren, Student in de medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Reinoldus Jacobus Tellegen, oud drieentwintig jaren, Student, de tweede Wessel Ottenhoff oud vierenvijftig jaren, zonder beroep, beide alhier woonachtig, heeft verklaard, dat Afien Bruilsema oud vijfendertig jaren, zonder beroep, geboren te Zandeweer, wonende te Groningen, ongehuwd, op den twaalfden deser des nachts te half drie uur verlost is alhier aan de A.Sch.Tn.11?? van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Derk Derks. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door den aangever/welkebij de verlossing heeft geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.M.BuschAdamani H.W.van Giffen

W.Ottenhoff

R.J.Tellegen

G.A.Stratinge
 
13
Geboorteaangifte van Jacoba Bruisma
Geboorteaangifte van Jacoba Bruisma
Op heden den vijfden July achtienhonderdvijfentwintig des middags om twaalf uren is voor ons Pieter Roelfzema wethouder der Stad Groningen Speciaal belast met de functien van officier van den Burgerlijken Stand verschenen Joskia Wientjes van Uildriks oud tweeentwintig jaren Student in de medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen de eerste Gozewinus Acker Stratinge oud eenentwintig jaren Student, de tweede Friedrik Wilhelm Schluke oud vierenvijftig jaren, Vader in het Nosocomium Academikum te Groningen beide aldaar woonachtig heeft verklaard, dat Aafien Bruisma oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, wondende te Groningen ongehuwd op den derden dezen des morgens om zeven uren verlost is alhier in het Nosocomium voornoemd, van een dochter dewelke genaamd zal worden Jacoba. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt deze door den aangever getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.Wientjes van Uildriks

P.Roelfzema

F.W.Schluke

G.A.Stratinge
 
14
Geboorteaangifte van Jan Jacob Bruilsema
Geboorteaangifte van Jan Jacob Bruilsema
 
15
Geboorteaangifte van Willem Bruursema
Geboorteaangifte van Willem Bruursema
Op heden den vijftienden April achtienhonderd negentwintig des voordemiddags om elf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen wethouder der Stad Groningen Speciaal belast me de functien van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Marius Jan Keiser oud tweeentwintig jaren Student in de Medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen de eerste Bernard Johan Robbert van Hasper (of Haspes, of Haspelt , L.B.) oud tweeentwintig jaren, de tweede Jonas David Oppenheim oud eenentwintig jaren beide studenten alhier woonachtig, heeft verklaard , dat Aaffien Bruursema oud negentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, ongehuwd, op den veertienden dezer des morgens om half acht uren verlost is alhier in het Nosocomium Academicum van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Willem. Tengevolge van deze verklaring hebben Wij de tegenwoordige Acte opgemaakt die de aangever/welke bij de verlossing geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.D.Oppenheim

H.W.van Giffen

M.J.Keiser

B.J.R.van Haspelt
 
16
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
17
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
18
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
19
Gerrit (Gerald) en Susan Bruulsema, 60th anniversary
Gerrit (Gerald) en Susan Bruulsema, 60th anniversary
Eigenaar/Bron: http://www.christiancourier.ca/classifieds/family-ads/bruulsema-gerald-susan
 
20
Graf van Hendrikje Hunse.
Graf van Hendrikje Hunse.
 
21
Graf van Lammigje Oost.
Graf van Lammigje Oost.
 
22
Graf van Willem Bruulsema en Hilligje Hadders.
Graf van Willem Bruulsema en Hilligje Hadders.
 
23
Grafsteen Lammigje Oost
Grafsteen Lammigje Oost
 
24
grafsteen ter nagedachtenis aan Lambertus Bruulsema.
grafsteen ter nagedachtenis aan Lambertus Bruulsema.
 
25
grafsteen van Hendrikje Hunse.
grafsteen van Hendrikje Hunse.
 
26
Grafsteen van Thijs Bruulsema
Grafsteen van Thijs Bruulsema
St Paul's Presbyterian Church (West) / Carluke White Church Cemetery Ancaster Township (Concession 7, Lot 37) Wentworth County, ON - See more at: http://www.geneofun.on.ca/names/photo/931959
Eigenaar/Bron: http://www.geneofun.on.ca/names/photo/931959
 
27
Grafstenen Harm Bruulsema en Hendrikje Koops
Grafstenen Harm Bruulsema en Hendrikje Koops
Eigenaar/Bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/437014/681657/Harm-BRUULSEMA-1911-1977
 
28
Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab
Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab
 
29
Overlijdens akte Burgerlijke stand
Overlijdens akte Burgerlijke stand
 
30
Overlijdensaangifte van Afien Bruilsema
Overlijdensaangifte van Afien Bruilsema
In het jaar duizend achthonderd eenenveertig den dertienden der maand Mei, zijn voor ons Wethouder,ambtenaar van den burgerlijkenstand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen: Wessel Wessels, oud dertig jaren, van beroep voormanst*****, en Wessel Ottenhoff oud eenenzestig jaren , zonder beroep, beide alhier wonende, geen nabestaanden van den overledenen, welke ons hebben verklaard, dat heden nacht te een uur binnen deze Gemeente is overleden Afien Bruilsema bijna eenenveertig jaren oud, van beroep arbeidster geboren te Zandeweer, laatst gewoond hebbende in de Kruisstraat,**********************, tweehonderd achtenvijftig, ongehuwd, dochter van Derk Derks Bruilsema, van beroep arbeider, zijnde de woonplaats onbekend, en van wijlen Grietje Pieters. Vanwelke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente, en is deze akte nadat deze *********was voorgelezen, door de getuigen *********** ons getekend,
W. Ottenhoff
W. Wessels
 
31
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie uit de Nieuwe Leidse Courant van 23 juli 1977
https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1977-07-23/edition/0/page/12
 
32
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
33
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
34
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
35
Overlijdenskaart Lambertus Bruulsema
Overlijdenskaart Lambertus Bruulsema
 
36
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
37
Stolpersteine Lambertus Bruulsema
Stolpersteine Lambertus Bruulsema
 
38
Trouwkaart Albert Bruulsema en Klaske Weima.
Trouwkaart Albert Bruulsema en Klaske Weima.
 
39
Voorouders
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Eigenaar/Bron: https://www.jweima.net
 
40
Willem Bruulsema en Hilligje Hadders
Willem Bruulsema en Hilligje Hadders
 
41
Willem Bruursema en Trijntje Kelder
Willem Bruursema en Trijntje Kelder